skip to Main Content

Lokaal Sportakkoord Waadhoeke

Met dit lokale sportakkoord willen we bereiken dat we door brede sportbeoefening zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen en houden. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar én sluiten aan bij de sport en beweegbehoefte van inwoners, zodat zij actief en fijn leven in vitale dorpen en wijken.

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Sport verenigt namelijk mensen, kan bruggen slaan en een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de nationale doelen is het opstellen van een sportakkoord per gemeente, met lokale, betrokken partijen. Denk aan sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers die werk maken van bewegen.

In Waadhoeke hebben we in samenwerking met o.a. deze partners daarom een Lokaal Sportakkoord gemaakt. De kopgroep – bestaande uit de KNKB, Stichting de Waaie, De Skûle, Handbalvereniging Jupiter, beweegteam Waadhoeke en de gemeente Waadhoeke  – ondersteunt partners om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Waadhoeke. Lokale samenwerking en een speciaal budget gaan daarbij helpen. In oktober 2020 is het lokaal sportakkoord ingediend en goedgekeurd door het ministerie en ontvangt Waadhoeke €60.000 uitvoeringsbudget – zowel in 2020, 2021 en 2022 – om de acties uit het akkoord uit te voeren.

In het huidige sportbeleid van Waadhoeke “Waadhoeke beweegt mee” staat wat de gemeente met sporten en bewegen wil bereiken en hoe we dat doen. Het Lokaal Sportakkoord bouwt voort op vijf thema’s die ook in het lokale sportbeleid staan:

 1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. We stimuleren en versterken de samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid. Contactpersoon: buurtsportcoach Lammert Harkema, lammert@sportfryslan.nl / 06-13169152
 2. Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Daarom is het van belang dat we van jongs af aan inzetten op het beweegvaardiger maken van kinderen en dat zij hier plezier aan beleven. Hiermee leggen we een goede basis voor hun toekomst. Contactpersoon: buurtsportcoach Danielle Veenstra, danielle@sportfryslan.nl / 06-82708450
 3. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Waadhoeke heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Waadhoekers dichtbij huis met diverse sporten kennismaken. Contactpersoon: buurtsportcoach Lammert Harkema, lammert@sportfryslan.nl / 06-13169152
 4. Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders, waardoor zij hun maatschappelijke rol (nog meer) kunnen pakken. Daarnaast is bij sport- en beweegaanbieders is aandacht voor gezondheid en een positieve sportcultuur. Contactpersoon: buurtsportcoach Sander Hoekstra, sander@sportfryslan.nl / 06-82716543
 5. In de gemeente Waadhoeke zijn toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties die aansluiten bij de veranderende behoefte. Krimp grijpen we aan om de sportparken multifunctioneel te maken. Contactpersoon: Peter Helmus gemeente Waadhoeke, p.helmus@waadhoeke.nl / 06-30097433

Onder het vorige kopje ‘Ambities Waadhoeke Sportakkoord’ kon u de vijf thema’s lezen waar we ons op richten. Heeft u een project, activiteit of plan dat bij één of meerdere van deze thema’s past? Dan kunt u een aanvraag indienen. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden en een aanvraagformulier. U kunt deze alvast invullen en aanleveren.

Heeft u een plan om Waadhoekers (nog meer) te laten sporten en bewegen? Lees dan hieronder de voorwaarden en vraag via het aanvraagformulier budget aan!

Lees de randvoorwaarden goed door voordat u een aanvraag indient.

Download hier de randvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Waadhoeke.

Aanvraagformulier Budget Lokaal Sportakkoord

 • Graag ook de contactpersoon en zijn/haar contactgegevens benoemen
 • Wat is de aanleiding om de aanvraag te doen? Waarom wordt het project uitgevoerd? Wat is de doelstelling van het project? Wat is het beoogde eindresultaat van het project? (zo concreet mogelijk)
 • Welke stappen moeten worden uitgevoerd om het beoogde projectresultaat te bereiken?
 • Is men reeds begonnen met start van het project en zijn er al tussenresultaten?
 • Hoe wordt de kwaliteit van het project geborgd? Is het project eenmalig of is het duurzaam? Is het project overdraagbaar naar andere verengingen en organisaties?
 • Welke verenigingen/organisaties nemen deel aan het project en wat is hun rol? (minimaal 3 organisaties)
 • Is er een plan van aanpak, welke zo concreet mogelijk geformuleerd is? Welke middelen heb je nodig?
 • Is er een begroting toegevoegd? Is er een cofinanciering? (ook vrijwillige inzet in uren valt hieronder) Is de begroting specifiek genoeg toegelicht?
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.

Heb je een vraag of opmerking? Dan horen we dat graag!

Bel 06 13 16 91 52

Mail beweegteamwaadhoeke@sportfryslan.nl

Stuur een berichtje via de contactpagina

Back To Top