skip to Main Content

Deze website wordt beheerd door Stichting Sport Fryslân

Wij maken er geen geheim van: als je op de website van Sport Fryslân komt, dan laat je gegevens bij ons achter. Deze gegevens gebruiken we om de website beter te laten werken op jouw apparatuur. En ook gebruiken we deze gegevens om te analyseren of en hoe de bezoekers van onze website de informatie goed weten te vinden.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Sport Fryslân van jou verzamelt, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website en organisatie: het geldt dus voor bezoekers die op zoek zijn naar informatie. Ook geldt het als je je aanmeld voor bijvoorbeeld een cursus, bijeenkomst, congres of event.

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
We verzamelen gegevens van onder andere afnemers, leveranciers, samenwerkingspartners binnen onze projecten, de deelnemers aan cursussen en de mensen die vragen aan ons stellen. Deze partijen noemen we in de nieuwe privacywetgeving ‘betrokkenen’.
In onderstaande paragrafen blokken kun je zien welke gegevens we verzamelen met welk doel.

Bewaren van je gegevens
Sport Fryslân bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van of leveranciers worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Communicatie over en uitvoering geven aan de samenwerking tussen Sport Fryslân en betrokkene, zoals vastgelegd in een overeenkomst of opdracht;
– Uitvoeren van de missie en visie van Sport Fryslân;
– Het uitgeven van een opdracht;
– Administratieve en financiële acties inzake de afhandeling van de opdracht of overeenkomst
Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht of overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Bedrijfsnaam
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Functie
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Provincie
– Land
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Website
– KvK-registernummer
– BTW-nummer
– IBAN

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
– Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon door middel van diverse nieuwsuitingen en -vormen;
– Uitvoeren van de missie en visie van Sport Fryslân;

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
– Aanhef
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– E-mailadres
– Naam organisatie
– Branche

Verwerking van persoonsgegevens van samenwerkingspartners voor informatie omtrent sport en bewegen
Persoonsgegevens van samenwerkingspartners worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking door middel van diverse nieuwsuitingen en –vormen over de missie/visie en projecten van Sport Fryslân

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Functie
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Provincie
– Land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Sociale media koppelingen
– Werkzaam bij organisatie

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
– Uitvoering geven aan de geldende regelingen en protocollen van Sport Fryslân
– Uitvoering geven aan wettelijke bepalingen

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Uitvoering van overeenkomst
– Wettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Functie
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Provincie
– Land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerlijke staat
– Partnergegevens (voor noodgevallen)
– IBAN
– Salarisgegevens
– Paspoort/identiteitskaart kopie
– BSN-nummer

Verwerking van persoonsgegevens van mensen die contact met Sport Fryslân opnemen via website
Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het beantwoorden van vragen en het geven van advies

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Verwerking van persoonsgegevens van mensen die zich aanmelden voor bijeenkomsten, cursussen, clinics of trainingen
Persoonsgegevens van deelnemers aan bijeenkomsten, cursussen, clinics of trainingen worden door Stichting Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, clinics of trainingen
– Afhandelen financiële administratie werkzaamheden

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Functie
– Adres
– Postcode
– Provincie
– Land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerlijke staat
– Partnergegevens (voor noodgevallen)
– IBAN
– Paspoort/identiteitskaart kopie

Verwerking van persoonsgegevens van mensen die een offerte opvragen
Persoonsgegevens van personen die een offerte opvragen worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het opmaken van en communiceren over een offerte

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen:
– Naam organisatie
– Contactpersoon
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Salarisgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten
Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Sport Fryslân verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoeren van het wervings- en selectietraject
– Afgewezen kandidaten informeren over nieuwe vacatures

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
– Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Fryslân de volgende persoonsgegevens vragen / verwerken:
– Aanhef
– Naam/voorletters/tussenvoegsel
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Provincie
– Land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– CV
– Motivatiebrief
– Geboortedatum

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Sport Fryslân streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Sport Fryslân maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website. Op onze systemen wordt gewerkt met Multi Factor Authenticatie, wachtwoordbeleid, dagelijkse backup en autorisatierechten.

Met wie deelt Sport Fryslân jouw gegevens?
Sport Fryslân gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Voor zover vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Wel stelt Sport Fryslân soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking waar afspraken over zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst of wanneer er wettelijke verplichting is.

Alle derden met wie Sport Fryslân jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als Sport Fryslân, aan de privacywetgeving te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken. Dit doen we door een verwerkersovereenkomst met deze partijen af te sluiten.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen en beheren van de ICT infrastructuur;
– Het verzorgen van een softwareprogramma voor salarisadministratie, financiën en contactbeheer;
– De uitvoering van overeengekomen verzekeringen;
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
– Het beheer van onze websites;
– Het organiseren en uitvoeren van onderzoeken;

Wat als je geen informatie meer wilt ontvangen?
Je kunt altijd aangeven dat je geen informatie meer wilt ontvangen, ook als je eerder hebt aangegeven dat je dat wel wilt. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden. Je kunt dat doen door op de link in een door Sport Fryslân verstuurd bericht te klikken. Je kunt je dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief of aangeven dat je geen informatie van Sport Fryslân meer wilt ontvangen.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest.

Zij moeten dan ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen of in te mogen zien of te corrigeren.

Rechten omtrent jouw persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben voor zover dat wettelijk toegestaan is.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers die van ons gegevens heeft ontvangen voor een bepaald doel.

Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij vragen kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wil je dat? Neem dan contact met ons op via www.sportfryslan.nl/contact.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk zeer vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Stichting Sport Fryslân, De Opslach 61, 8448GV Heerenveen. Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via www.sportfryslan.nl/contact.

Websites van derden
Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring
Sport Fryslân behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Cookiebeleid
Om de website van Sport Fryslân beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen.

De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
– functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
– het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
– het voor jou mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken (sociale media cookies);

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website van Sport Fryslân goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn cookies van Google Analytics.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.
De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:
• Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google);

Sociale media cookies
Om eenvoudige integratie met Facebook mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies van Facebook Connect (deze cookie maakt het mogelijk om facebook functionaliteiten te gebruiken op het moment dat je op onze website zit. Meer informatie over Facebook Connect kun je vinden in de Privacy Policy van Facebook).

Verwijderen van cookies
Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Hiervoor kun je de handleiding in je eigen browser raadplegen

Back To Top